Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRATIERIJK

 Artikel 1. Definities

 1. InspiratieRijk: de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon die bij InspiratieRijk deelneemt aan een begeleidings-, coachings- of adviestraject, aan een workshop of training of gebruik maakt van aanverwante diensten en in dat kader met InspiratieRijk een overeenkomst aangaat of de natuurlijke persoon met wie InspiratieRijk in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 3. Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever in welke vorm dan ook.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen InspiratieRijk en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
 5. Diensten: Alle door InspiratieRijk aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten waartoe opdracht is gegeven of die door InspiratieRijk uit anderen hoofde wordt verricht, dit alles in de ruimste zin des woord, waaronder ook begrepen alle werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
 6. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan InspiratieRijk ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door InspiratieRijk vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door InspiratieRijk gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en op alle door InspiratieRijk uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door InspiratieRijk.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door InspiratieRijk derden worden betrokken.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook onverkort van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door InspiratieRijk uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard en slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van InspiratieRijk.
 6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en InspiratieRijk treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 7. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is als bijlage aan de overeenkomst toegevoegd, wordt tevens op aanvraag door InspiratieRijk gratis verstrekt en is te downloaden via de website van InspiratieRijk.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De door InspiratieRijk gemaakte offertes zijn vrijblijvend.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij InspiratieRijk beschikbare informatie.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever .

Artikel 4. Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, waarvan InspiratieRijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig ter beschikking van InspiratieRijk te stellen.
 2. InspiratieRijk heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever daarom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, zo snel mogelijk na afloop van de Opdracht of, indien zulks mogelijk is, nog tijdens de Opdracht, aan Opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. InspiratieRijk bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. De gesloten overeenkomsten tussen InspiratieRijk en Opdrachtgever leiden voor InspiratieRijk tot een inspanningsverplichting, en uitdrukkelijk niet tot een resultaatverplichting. InspiratieRijk is gehouden haar verplichtingen na te komen naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap en naar de maatstaven van het moment van het uitvoeren van de overeenkomst van InspiratieRijk verlangd kan worden.
 2. In alle gevallen waarin InspiratieRijk dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft InspiratieRijk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of zich te laten bijstaan door derden. InspiratieRijk zal Opdrachtgever toestemming vragen om de derde in te schakelen en gegevens van Opdrachtgever te delen met deze derde.
 3. Wanneer InspiratieRijk de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat precies ieders taak is. InspiratieRijk aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden door deze derde.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door InspiratieRijk een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen InspiratieRijk de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Voor zover de uitvoering van de overeenkomst stoffelijke zaken oplevert ten behoeve van Opdrachtgever, notities of andere aantekeningen gemaakt door InspiratieRijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst niet daaronder begrepen, komen op en vanaf het moment van levering deze geleverde zaken voor risico van Opdrachtgever.

Artikel 6. Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal, voor zover dit voor de uitoefening van de overeenkomst nodig is, eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken met InspiratieRijk en zich inzetten voor het bereiken van het beste resultaat tijdens het begeleidings-, coachings- of adviestraject, of tijdens de te volgen workshop of training of bij de aanverwante werkzaamheden. Opdrachtgever neemt de volledige verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit voor zich over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die InspiratieRijk en Opdrachtgever gezamenlijk doorbrengen als daarna. Verder zal Opdrachtgever op de sessies aanwezig zijn op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt tussen Opdrachtgever en InspiratieRijk.
 2. De coaching-, advies- en begeleidingstrajecten zijn niet specifiek gericht op het ontdekken van enige ziektebeelden. Mocht InspiratieRijk tijdens het coaching-, advies- of begeleidingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van InspiratieRijk vallen, dan zal InspiratieRijk Opdrachtgever daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

Artikel 7. Contractduur en opzegging

 1. De tussen InspiratieRijk en Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde duur, welke periode door InspiratieRijk nodig wordt geacht voor het leveren van de verzochte dienst.
 2. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van een dienst, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de duur van de overeenkomst een jaar of langer is, of onbepaald, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de overeenkomst korter dan een jaar is, kan opzegging direct plaatsvinden. Vooruitbetaalde gelden worden, indien mogelijk, gerestitueerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. In geval van opzegging conform artikel 7.3 door Opdrachtgever heeft InspiratieRijk recht op vergoeding van de reeds gemaakte kosten. Dit bedrag kan InspiratieRijk verrekenen met het betaalde voorschot.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. InspiratieRijk zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal InspiratieRijk Opdrachtgever hierover inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal InspiratieRijk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Opdrachtgever heeft in de in lid 3 en 4 genoemde gevallen het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de wijziging van de overeenkomst een verhoging van het overeengekomen bedrag met zich meebrengt en het traject zonder de wijziging niet voortgezet kan worden.

Artikel 9. Geheimhouding

1.Beide partijen zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Informatie met betrekking tot Opdrachtgever wordt, ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat Opdrachtgever kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal InspiratieRijk niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 2. Aan de opdracht of de overeenkomst zal door InspiratieRijk niet zonder toestemming van Opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 3. In afwijking op het vorige lid, is InspiratieRijk gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door InspiratieRijk ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten of vervaardigde zaken, is en blijft InspiratieRijk houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen, openbaren of exploiteren en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. InspiratieRijk behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen InspiratieRijk en Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. InspiratieRijk en Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Opdrachtgever als InspiratieRijk zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien InspiratieRijk haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat InspiratieRijk alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat hiervoor door InspiratieRijk nadere schadevergoeding verschuldigd is. Vooruitbetaalde gelden worden gerestitueerd tenzij deze gelden zien op vergoeding van reeds gemaakte kosten door InspiratieRijk.

Artikel 13. Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van InspiratieRijk bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de InspiratieRijk gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn inclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.), doch exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
 3. InspiratieRijk kan Opdrachtgever vóór de aanvang van de overeenkomst en tussentijds verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. InspiratieRijk heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan InspiratieRijk heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. InspiratieRijk behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 14. Betaling en verzuim

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door InspiratieRijk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, verkeert hij in verzuim. In geval van verzuim van Opdrachtgever is InspiratieRijk gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig wordt.
 3. Indien Opdrachtgever na de eerste aanmaning de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan, is Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW, vanaf de datum dat deze vordering oorspronkelijk voldaan had moeten worden conform het gestelde in lid 1.
 4. In geval van faillissement ,surseance van betaling of schuldsanering conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aan de zijde van Opdrachtgever zullen de vorderingen van InspiratieRijk en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens InspiratieRijk onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 15. Incassokosten

 1. Ingeval InspiratieRijk besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. InspiratieRijk zal gehouden zijn in geval van een toerekenbare tekortkoming haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsnog na te komen.
 2. Behoudens bepalingen van dwingend recht, is de verplichting tot schadevergoeding van InspiratieRijk beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan InspiratieRijk is verschuldigd.
 3. InspiratieRijk is niet gehouden tot enige vergoeding van door Opdrachtgever geleden indirecte schade, van welke aard dan ook. InspiratieRijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden van Opdrachtgever waarbij schade aan Opdrachtgever zelf of derden wordt aangebracht. Hierbij verklaart Opdrachtgever alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.
 4. In afwijking van lid 2 van dit artikel, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag met een maximum van € 5.000,-.
 5. InspiratieRijk is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien InspiratieRijk bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. InspiratieRijk of door haar in te schakelen danwel ingeschakelde derden, die belast worden met het begeleiden van Opdrachtgever, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Opdrachtgever beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor Opdrachtgever dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Opdrachtgever enig letsel zou oplopen, is InspiratieRijk daarvoor op generlei wijze aansprakelijk indien het ontstaan van het letsel niet direct aan InspiratieRijk is toe te rekenen.
 7. InspiratieRijk heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever te herstellen danwel te vergoeden, indien deze schade aantoonbaar aan InspiratieRijk te wijten is.

Artikel 17. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. InspiratieRijk is, in afwijking van het gestelde in artikel 7 en naast het gestelde in artikel 14, gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door InspiratieRijk verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning of indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen door Opdrachtgever.
 2. Zowel Opdrachtgever als InspiratieRijk kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren, in de schuldsanering terecht komt of in staat van faillissement is verklaard.
 3. InspiratieRijk heeft het recht om zonder opgave van reden het coachings-, advies-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training te annuleren of deelname door Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door Opdrachtgever aan InspiratieRijk betaalde bedrag met aftrek van een vergoeding voor de tot de beëindiging door InspiratieRijk reeds geleverde diensten.
 4. Opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachings-, advies-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training tijdig te annuleren (onder het bepaalde zoals gesteld in lid 5), in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door deze aan InspiratieRijk betaalde bedrag tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.
 5. Bij annulering door Opdrachtgever van het coachings-, advies-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training is Opdrachtgever een reële vergoeding voor de reeds door InspiratieRijk gemaakte kosten verschuldigd.
 6. Ingeval Opdrachtgever na aanvang van het coachings-, advies-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt, is Opdrachtgever gehouden de reeds door InspiratieRijk gemaakte kosten te vergoeden.
 7. Een particulier/individueel begeleiding- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is InspiratieRijk gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
 8. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien Opdrachtgever zonder te annuleren,op te zeggen of te ontbinden, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van InspiratieRijk tijdens de duur van de overeenkomst.

Artikel 18. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met InspiratieRijk wordt aan InspiratieRijk toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal InspiratieRijk uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen InspiratieRijk en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van Opdrachtgever neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
 3. Opdrachtgever en InspiratieRijk kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Vastgesteld te Breda op 01 januari 2017.